From TEST CODE, 1 Year ago, written in Text.
Embed
 1. //Tính turng bình
 2.         public static double TBCong(double[] mang)
 3.         {
 4.             double tong = 0;
 5.             double TB = 0;
 6.             int n = mang.Length;
 7.             if (n == 0)
 8.                 return TB;
 9.             else
 10.             {
 11.                 for (int i = 0; i < n; i++)
 12.                 {
 13.  
 14.                     tong += mang[i];
 15.                 }
 16.                 TB = tong / n;
 17.                 return TB;
 18.             }
 19.         }
 20.         // Tính phương sai
 21.         public static double PhuongSai(double[] mang)
 22.         {
 23.             double t = TBCong(mang);
 24.             double tongTB = 0;
 25.             int n = mang.Length;
 26.  
 27.             for (int i = 0; i < n; i++)
 28.             {
 29.                 tongTB += Math.Pow((t - mang[i]), 2); // hàm tính bình phương
 30.             }
 31.             return tongTB / (n - 1);
 32.         }
 33.         //Độ lệch chuẩn
 34.         public static double DoLechChuan(double[] mang)
 35.         {
 36.             return Math.Sqrt(PhuongSai(mang));
 37.         }